Arxiu d'etiquetes: psoe

Oct 06 2017

Comunicat PSC 6 d’octubre de 2017

 

Comunicat de l’Agrupació Socialista de El Vendrell

 L’executiva de l’Agrupació Local Socialista de El Vendrell, davant dels fets ocorreguts els últims dies a Catalunya, davant la creixent onada de crispació i absència de voluntat política de resolució del conflicte català, davant la resposta autoritària i no dialogant del govern espanyol, i davant la falta de contundència i determinació en els comunicats emesos per part del PSOE, volem manifestar el següent:

 Primer.-Rebutgem de forma contundent, enèrgica i ferma, la violència utilitzada pels cossos i forces de seguretat de l’estat, el passat diumenge 1 d’octubre a Catalunya, contra un acte cívic exemplar i de comportament pacífic de la ciutadania, i donem tot el nostre suport a les persones ferides, tot desitjant-los una ràpida recuperació.

Segon.- Som socialistes, compartim molts dels valors que defensen els independentistes, i creiem que la millor fórmula per articular un país plural és el Federalisme, però en absolut compartim la manera en com s’està gestionant el conflicte tant per part de les institucions catalanes com de l’Estat.

Tercer.- Som partidaris del respecte al dret a decidir, i estem a favor que aquest dret es pugui expressar mitjançant un referèndum acordat i pactat. No estem d’acord en la manera que s’ha convocat el referèndum del 1-0, i en cap cas estem d’acord en com s’ha gestionat, tot plegat, per part del Govern de la Generalitat. Això no significa que no valorem positivament la gran manifestació cívica d’una bona part del poble català que va decidir aprofitar les urnes per expressar la seva legítima opinió davant la consulta, a la que molts socialistes van sumar-se.

Quart.- Que hem vetllat i continuarem vetllant per les persones i pel municipi, on la convivència i el respecte són, i han de continuar sent els valors principals. Rebutgem totes les amenaces, coaccions i insults als càrrecs electes i a qualsevol ciutadà que faci us de la llibertat d’expressió. Volem recordar que al nostre grup municipal hi conviuen fraternalment una companya i tres companys amb diverses sensibilitats i posicions diferenciades en relació a la independència, però que treballen units pel municipi, conjuntament amb la resta de l’equip de govern, i ens sentim orgullosos de tots ells.

Cinquè.- Reclamem tant al govern de Catalunya com el d’Espanya ponts de diàleg immediats, i mediació internacional si cal, necessaris per resoldre el conflicte, i demanem la calma suficient a ambdues parts per tal de dur-ho a terme de forma immediata. En aquest sentit, demanem al Govern de la Generalitat que endarreixi qualsevol decisió que pugui esdevenir irreversible, i al Govern d’Espanya que retiri inmediatament les forces i cossos de seguretat i s’avingui a un procés de negociació i/o mediacíó, abstenint-se de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

 Sisè.- Els socialistes defensem la laicitat de l’Estat i per tant demanem a les parts en conflicte que s’abstinguin de recòrrer als representants de l’Esglèssia per la resolució d’un conflicte polític.

 Setè.- Manifestem el nostre més absolut desacord amb el govern del PP, avalat per la monarquia, i exigim al PSOE que no dóni cap recolzament a aquest govern, que explori les possibilitats reals d’encapçalar una moció de censura contra el govern Rajoy, negociant-la amb la resta de forces polítiques amb inclusió de Podemos, Pdcat i ERC, encaminada a fer fóra al pitjor govern de l’estat espanyol de la recent democràcia.

 Vuitè.- Demanem als nostres companys i companyes socialistes d’arreu l’Estat espanyol que ens ajudin en la lluita pel valors històrics del socialisme, pels drets socials conquerits conjuntament, la pau, la convivència fraternal entre els pobles i per la consecució d’una renovada aliança federal entre els mateixos que necessàriament ha de partir de la unitat de classe, del dret a decidir dels pobles i d’una nova constitució. Confiem en que Pedro Sánchez es desfaci de totes les pressions que impedeixen que el PSOE torni a ser el partit de referència de la majoria social i lideri el canvi que tots desitgem.

 Novè.-Els socialistes de El Vendrell continuarem treballant per un projecte socialista, municipalista, d’esquerres i catalanista al nostre municipi, que vetlla per la convivència, les llibertats i el respecte, perquè sense respecte no hi ha democràcia, I sense democràcia no hi ha drets.

 El Vendrell, a  6 d’octubre de 2017

Comunicado de la Agrupación Socialista de El Vendrell

La ejecutiva de la Agrupación Local Socialista de El Vendrell, ante los hechos ocurridos los últimos días en Cataluña, ante la creciente ola de crispación y ausencia de voluntad política de resolución del conflicto catalán, ante la respuesta autoritaria y no dialogante del gobierno español , y ante la falta de contundencia y determinación en los comunicados emitidos por parte del PSOE, queremos manifestar lo siguiente:

Primero.-Rechazamos de forma contundente, enérgica y firme, la violencia utilizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, el pasado domingo 1 de octubre en Cataluña, contra un acto cívico ejemplar y de comportamiento pacífico de la ciudadanía, y damos todo nuestro apoyo a las personas heridas, deseando una rápida recuperación.

Segundo.- Somos socialistas, compartimos muchos de los valores que defienden los independentistas, y creemos que la mejor fórmula para articular un país plural es el Federalismo, pero en absoluto compartimos la manera en cómo se está gestionando el conflicto tanto por parte de las instituciones catalanas como del Estado.

Tercero.- Somos partidarios del respeto al derecho a decidir, y estamos a favor de que este derecho se pueda expresar mediante un referéndum acordado y pactado. No estamos de acuerdo en la forma que se ha convocado el referéndum del 1-0, y en ningún caso estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado, todo ello, por parte del Gobierno de la Generalitat. Esto no significa que no valoramos positivamente la gran manifestación cívica de una buena parte del pueblo catalán que decidió aprovechar las urnas para expresar su legítima opinión ante la consulta, en la que muchos socialistas se sumaron.

Cuarto.- Que hemos velado y continuaremos velando por las personas y por el municipio, donde la convivencia y el respeto son, y deben seguir siendo los valores principales. Rechazamos todas las amenazas, coacciones e insultos a los cargos electos y cualquier ciudadano que haga uso de la libertad de expresión. Queremos recordar que en nuestro grupo municipal conviven fraternalmente una compañera y tres compañeros con diversas sensibilidades y posiciones diferenciadas en relación a la independencia, pero que trabajan unidos por el municipio, conjuntamente con el resto del equipo de gobierno, y nos sentimos orgullosos de todos ellos.

Quinto.- Reclamamos tanto al gobierno de Cataluña como el de España puentes de diálogo inmediatos, y mediación internacional si es necesario, necesarios para resolver el conflicto, y pedimos la calma suficiente a ambas partes para llevar a cabo de forma inmediata . En este sentido, pedimos al Gobierno de la Generalitat que retrase indefinidamente cualquier decisión que pueda convertirse en irreversible, y al Gobierno de España que retire inmediatamente las fuerzas y cuerpos de seguridad y se avenga a un proceso de negociación y / o mediación, absteniéndose de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sexto.- Los socialistas defendemos la laicidad del Estado y por lo tanto pedimos a las partes en conflicto que se abstengan de recurrir a los representantes de la Iglesia para la resolución de un conflicto que es político.

Séptimo.- Manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo con el gobierno del PP, avalado por la monarquía, y exigimos al PSOE que no dé ningún apoyo a este gobierno, que explore las posibilidades reales de encabezar una moción de censura contra el gobierno Rajoy, negociando con el resto de fuerzas políticas con inclusión de Podemos, Pdcat y ERC, encaminada a hacer fuera al peor gobierno del estado español de la reciente democracia.

Octavo.- Pedimos a nuestros compañeros y compañeras socialistas de todo el Estado español que nos ayuden en la lucha por valores históricos del socialismo, por los derechos sociales conquistados conjuntamente, la paz, la convivencia fraternal entre los pueblos y para la consecución de una renovada alianza federal entre los mismos que necesariamente debe partir de la unidad de clase, del derecho a decidir de los pueblos y de una nueva constitución. Confiamos en que Pedro Sánchez se deshaga de todas las presiones que impiden que el PSOE vuelva a ser el partido de referencia de la mayoría social y lidere el cambio que todos deseamos.

Noveno.-Los socialistas de El Vendrell seguiremos trabajando por un proyecto socialista y progresista, municipalista, de izquierdas y catalanista en nuestro municipio, que vela por la convivencia, las libertades y el respeto, porque sin respeto no hay democracia, Y sin democracia no hay derechos.

El Vendrell, a 6 de octubre de 2017

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=631