Arxiu d'etiquetes: PSC

Oct 06 2017

Comunicat PSC 6 d’octubre de 2017

 

Comunicat de l’Agrupació Socialista de El Vendrell

 L’executiva de l’Agrupació Local Socialista de El Vendrell, davant dels fets ocorreguts els últims dies a Catalunya, davant la creixent onada de crispació i absència de voluntat política de resolució del conflicte català, davant la resposta autoritària i no dialogant del govern espanyol, i davant la falta de contundència i determinació en els comunicats emesos per part del PSOE, volem manifestar el següent:

 Primer.-Rebutgem de forma contundent, enèrgica i ferma, la violència utilitzada pels cossos i forces de seguretat de l’estat, el passat diumenge 1 d’octubre a Catalunya, contra un acte cívic exemplar i de comportament pacífic de la ciutadania, i donem tot el nostre suport a les persones ferides, tot desitjant-los una ràpida recuperació.

Segon.- Som socialistes, compartim molts dels valors que defensen els independentistes, i creiem que la millor fórmula per articular un país plural és el Federalisme, però en absolut compartim la manera en com s’està gestionant el conflicte tant per part de les institucions catalanes com de l’Estat.

Tercer.- Som partidaris del respecte al dret a decidir, i estem a favor que aquest dret es pugui expressar mitjançant un referèndum acordat i pactat. No estem d’acord en la manera que s’ha convocat el referèndum del 1-0, i en cap cas estem d’acord en com s’ha gestionat, tot plegat, per part del Govern de la Generalitat. Això no significa que no valorem positivament la gran manifestació cívica d’una bona part del poble català que va decidir aprofitar les urnes per expressar la seva legítima opinió davant la consulta, a la que molts socialistes van sumar-se.

Quart.- Que hem vetllat i continuarem vetllant per les persones i pel municipi, on la convivència i el respecte són, i han de continuar sent els valors principals. Rebutgem totes les amenaces, coaccions i insults als càrrecs electes i a qualsevol ciutadà que faci us de la llibertat d’expressió. Volem recordar que al nostre grup municipal hi conviuen fraternalment una companya i tres companys amb diverses sensibilitats i posicions diferenciades en relació a la independència, però que treballen units pel municipi, conjuntament amb la resta de l’equip de govern, i ens sentim orgullosos de tots ells.

Cinquè.- Reclamem tant al govern de Catalunya com el d’Espanya ponts de diàleg immediats, i mediació internacional si cal, necessaris per resoldre el conflicte, i demanem la calma suficient a ambdues parts per tal de dur-ho a terme de forma immediata. En aquest sentit, demanem al Govern de la Generalitat que endarreixi qualsevol decisió que pugui esdevenir irreversible, i al Govern d’Espanya que retiri inmediatament les forces i cossos de seguretat i s’avingui a un procés de negociació i/o mediacíó, abstenint-se de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

 Sisè.- Els socialistes defensem la laicitat de l’Estat i per tant demanem a les parts en conflicte que s’abstinguin de recòrrer als representants de l’Esglèssia per la resolució d’un conflicte polític.

 Setè.- Manifestem el nostre més absolut desacord amb el govern del PP, avalat per la monarquia, i exigim al PSOE que no dóni cap recolzament a aquest govern, que explori les possibilitats reals d’encapçalar una moció de censura contra el govern Rajoy, negociant-la amb la resta de forces polítiques amb inclusió de Podemos, Pdcat i ERC, encaminada a fer fóra al pitjor govern de l’estat espanyol de la recent democràcia.

 Vuitè.- Demanem als nostres companys i companyes socialistes d’arreu l’Estat espanyol que ens ajudin en la lluita pel valors històrics del socialisme, pels drets socials conquerits conjuntament, la pau, la convivència fraternal entre els pobles i per la consecució d’una renovada aliança federal entre els mateixos que necessàriament ha de partir de la unitat de classe, del dret a decidir dels pobles i d’una nova constitució. Confiem en que Pedro Sánchez es desfaci de totes les pressions que impedeixen que el PSOE torni a ser el partit de referència de la majoria social i lideri el canvi que tots desitgem.

 Novè.-Els socialistes de El Vendrell continuarem treballant per un projecte socialista, municipalista, d’esquerres i catalanista al nostre municipi, que vetlla per la convivència, les llibertats i el respecte, perquè sense respecte no hi ha democràcia, I sense democràcia no hi ha drets.

 El Vendrell, a  6 d’octubre de 2017

Comunicado de la Agrupación Socialista de El Vendrell

La ejecutiva de la Agrupación Local Socialista de El Vendrell, ante los hechos ocurridos los últimos días en Cataluña, ante la creciente ola de crispación y ausencia de voluntad política de resolución del conflicto catalán, ante la respuesta autoritaria y no dialogante del gobierno español , y ante la falta de contundencia y determinación en los comunicados emitidos por parte del PSOE, queremos manifestar lo siguiente:

Primero.-Rechazamos de forma contundente, enérgica y firme, la violencia utilizada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, el pasado domingo 1 de octubre en Cataluña, contra un acto cívico ejemplar y de comportamiento pacífico de la ciudadanía, y damos todo nuestro apoyo a las personas heridas, deseando una rápida recuperación.

Segundo.- Somos socialistas, compartimos muchos de los valores que defienden los independentistas, y creemos que la mejor fórmula para articular un país plural es el Federalismo, pero en absoluto compartimos la manera en cómo se está gestionando el conflicto tanto por parte de las instituciones catalanas como del Estado.

Tercero.- Somos partidarios del respeto al derecho a decidir, y estamos a favor de que este derecho se pueda expresar mediante un referéndum acordado y pactado. No estamos de acuerdo en la forma que se ha convocado el referéndum del 1-0, y en ningún caso estamos de acuerdo en cómo se ha gestionado, todo ello, por parte del Gobierno de la Generalitat. Esto no significa que no valoramos positivamente la gran manifestación cívica de una buena parte del pueblo catalán que decidió aprovechar las urnas para expresar su legítima opinión ante la consulta, en la que muchos socialistas se sumaron.

Cuarto.- Que hemos velado y continuaremos velando por las personas y por el municipio, donde la convivencia y el respeto son, y deben seguir siendo los valores principales. Rechazamos todas las amenazas, coacciones e insultos a los cargos electos y cualquier ciudadano que haga uso de la libertad de expresión. Queremos recordar que en nuestro grupo municipal conviven fraternalmente una compañera y tres compañeros con diversas sensibilidades y posiciones diferenciadas en relación a la independencia, pero que trabajan unidos por el municipio, conjuntamente con el resto del equipo de gobierno, y nos sentimos orgullosos de todos ellos.

Quinto.- Reclamamos tanto al gobierno de Cataluña como el de España puentes de diálogo inmediatos, y mediación internacional si es necesario, necesarios para resolver el conflicto, y pedimos la calma suficiente a ambas partes para llevar a cabo de forma inmediata . En este sentido, pedimos al Gobierno de la Generalitat que retrase indefinidamente cualquier decisión que pueda convertirse en irreversible, y al Gobierno de España que retire inmediatamente las fuerzas y cuerpos de seguridad y se avenga a un proceso de negociación y / o mediación, absteniéndose de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sexto.- Los socialistas defendemos la laicidad del Estado y por lo tanto pedimos a las partes en conflicto que se abstengan de recurrir a los representantes de la Iglesia para la resolución de un conflicto que es político.

Séptimo.- Manifestamos nuestro más absoluto desacuerdo con el gobierno del PP, avalado por la monarquía, y exigimos al PSOE que no dé ningún apoyo a este gobierno, que explore las posibilidades reales de encabezar una moción de censura contra el gobierno Rajoy, negociando con el resto de fuerzas políticas con inclusión de Podemos, Pdcat y ERC, encaminada a hacer fuera al peor gobierno del estado español de la reciente democracia.

Octavo.- Pedimos a nuestros compañeros y compañeras socialistas de todo el Estado español que nos ayuden en la lucha por valores históricos del socialismo, por los derechos sociales conquistados conjuntamente, la paz, la convivencia fraternal entre los pueblos y para la consecución de una renovada alianza federal entre los mismos que necesariamente debe partir de la unidad de clase, del derecho a decidir de los pueblos y de una nueva constitución. Confiamos en que Pedro Sánchez se deshaga de todas las presiones que impiden que el PSOE vuelva a ser el partido de referencia de la mayoría social y lidere el cambio que todos deseamos.

Noveno.-Los socialistas de El Vendrell seguiremos trabajando por un proyecto socialista y progresista, municipalista, de izquierdas y catalanista en nuestro municipio, que vela por la convivencia, las libertades y el respeto, porque sin respeto no hay democracia, Y sin democracia no hay derechos.

El Vendrell, a 6 de octubre de 2017

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=631

Mar 12 2017

Proyecto de recuperación del nucleo de Coma-ruga: Una inversión necesaria.

El ayuntamiento de El Vendrell ha presentado en Coma-ruga el proyecto de recuperación y dinamización del espacio público y elementos patrimoniales del centro urbano de Comarruga como elementos estratégicos de fomento de la actividad turística y económica, presupuestados hasta 2020.

Esta gran inversión de 2,3 millones de euros debe servir para impulsar el patrimonio turístico del centro urbano de Comarruga, además de mejorar los servicios y calidad de vida de los ciudadanos/as de la zona, pero también es importante contribuir a diversificar la actividad económica, desestacionalizar el turismo, y crear empleo.

Para los socialistas de El Vendrell, la revitalización del centro de Comarruga es una inversión necesaria, no sólo para los vecinos de Comarruga, sino para el conjunto de la ciudadanía de El Vendrell.

Participación ciudadana: Otra forma de hacer política.

Para los socialistas y progresistas de El Vendrell, esta gran inversión debe realizarse con la participación del conjunto de los ciudadanos, que deben decidir, no solamente los usos a los que se deben dedicar los equipamientos recuperados, sino también, la dotación de servicios para el ocio infantil, la promoción de la actividad económica (comercial, hostelera y hotelera), la señalización de las calles, así como un plan de movilidad y accesibilidad que permita mejorar los accesos y movilidad de la circulación, entre otros aspectos.

El anuncio por parte de nuestros representantes municipales de la apertura de un proceso participativo fue bien recibido por la mayoría de los ciudadanos presentes en el acto de presentación, si bien parte del auditorio se mostró escéptico ante dicho proceso participativo. No obstante, todos coincidíamos en que es una gran noticia para Coma-ruga, y una gran noticia para el conjunto de El Vendrell.

El Francàs, Coma-ruga y Sant Salvador necesitan nuevos impulsos.

Es evidente que aunque la recuperación del centro urbano de Comarruga es una gran inversión, hay necesidades por las que debemos seguir trabajando. La movilidad, las inundaciones, la estacionalidad del empleo ligado al turismo, nuestros espacios naturales, y el mantenimiento y mejora de los servicios, equipamientos y mobiliario urbano son algunas de estas necesidades.

Hace unas semanas asistíamos a la explicación por parte del grupo ecologista Geven de las actuaciones que se están realizando en el sector de las Madrigueres y de cómo se están realizando acciones para que la construcción del puente sobre la riera sea sostenible desde el punto de vista del impacto que pudiera tener en relación a la nidificación de aves en la zona.

La recuperación de las dunas de las playas que permitirá la regeneración de la flora autóctona y que preservará las playas de una forma natural ante posibles temporales, están avanzando a un buen ritmo, y podemos decir con orgullo que tenemos uno de los pocos espacios no urbanizados del litoral catalán con un gran interés medioambiental y educativo.

Posiblemente, la recuperación del Búnker de la guerra civil también debe ser un edificio a rehabilitar como patrimonio histórico y cultural de nuestra población, y deberá destinarse a un uso respetuoso con el entorno privilegiado en que se encuentra.

Los socialistas y progresistas de El Vendrell, Comaruga, El Francàs y Sant Salvador seguimos trabajando por una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, por una mejora urbanística y paisajística de nuestro entorno, y por una apuesta decidida por la reactivación económica y la creación de empleo.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=536

Oct 08 2013

LAMPEDUSA, L’ÚLTIMA FRONTERA?

 

Regidor del PSC del Vendrell

L’illa de Lampedusa és la frontera sud del tractat de Schengen, darrere del qual s’amaga la UE. La ACNUR calcula que l’any 2011 més de 1.500 persones van morir ofegades a les costes italianes i de Malta. L’exemple més recent i tràgic és l’enfonsament la setmana passada d’un vaixell de refugiats provinents de l’Est de l’Àfrica, amb el resultat de més de 300 víctimes entre morts i desapareguts. En la Venganza de la Geografia, Robert Kaplan explica que, en un món globalitzat, l’espai físic es redueix i els contactes (friccions i/o intercanvi) s’incrementen, desdibuixant les fronteres polítiques. Entre d’altres exemples, situa la futura frontera d’Europa en el desert del Sahara, superant el mar Mediterrani. Sense caure en un determinisme, la Geografia condiciona les societats humanes i, en aquest cas, s’ha de tenir present el potencial demogràfic de la riba sud del Mediterrani com per pensar que l’arribada d’immigrants no continuarà.

El projecte europeu va néixer per reduir les causes de fricció entre França i Alemanya que havien provocat la guerra civil europea de 1914-1945, com va anomenar Hobsbawm a les dues guerres mundials. Tot el projecte d’unió europea es fa des del record de l’horror de la guerra i amb la por a una guerra nuclear. En aquest context, les nacions europees van entendre que la seva integració era la fórmula per evitar noves guerres i per a no ser engolides per les dues superpotències, els EUA i l’antiga URSS. Amb l’Euro es donava un pas decisiu en una pretesa unió econòmica, que ara sabem insuficient, i la implosió de la URSS i la integració en la UE dels antics països comunistes va eliminar la por a una guerra a la vella Europa. Sense aquest estímul, que permetia superar els nacionalismes europeus, la unió política es va encallar amb el projecte d’una constitució europea o amb el disseny d’una única veu en política exterior. L’actual crisi econòmica, que afecta especialment a la perifèria política a més de geogràfica, no és suficient perquè el nucli dur de la UE prengui decisions valentes per por al contagi, el que està provocant la paràlisi actual. Sense un camí clar compartit a Europa, tornen a aflorar els interessos particulars, els antagonismes i els atavismes. Com diu Kaplan, el projecte europeu perilla víctima dels narcisismes de les seves petites diferències.  

 

Dins d’Europa, la Península Ibèrica és la regió amb més diversitat ecològica. La podem considerar un petit continent en sí mateixa. Las contradiccions i dubtes que actualment pateix el projecte de la UE es reprodueixen i s’agreugen a Espanya. Durant la segona meitat del segle XX, Espanya va anar avançant amb l’objectiu de normalitzar-se en el context internacional: el sistema polític de la Transició, la incorporació a la CEE, l’OTAN, Barcelona’92 i l’Expo o l’entrada en l’Euro són fruit d’aquest repte i que ha permès recuperar cert orgull patri ofegat darrere l’analfabetisme, la pobresa secular i la llarga dictadura del S.XX. Aquesta normalització internacional, el creixement econòmic i la construcció d’un Estat del Benestar homologable al dels nostres veïns, marquen l’assoliment dels objectius i el final de tota una època històrica, que aniria de 1975 fins al 2007. Però es també el final del projecte compartit que tenia Espanya com a país. A més, aquest èxit ha provocat el ressorgiment d’un nacionalisme espanyol que continua sense reconèixer o entendre la realitat de la pluralitat de l’Estat espanyol, menystenint les altres nacionalitats de l’Estat i les seves aspiracions de reconeixement i autogovern. Els dubtes del projecte europeu són decisius en el nostre cas, ja que és on convergien el nacionalisme espanyol i català. Només cal veure les visites a Brussel·les d’uns i altres buscant el suport de la UE a les seves posicions. 

Mentre Europa es debilita, la realitat de la Geografia ens emplaça a actuar amb pragmatisme. En aquesta cas no es podrà seguir l’aforisme de Giuseppe Tomasi di Lampedusa Si volem que tot continuï com està, és necessari que tot canviï. No seran suficients les solucions superficials, sinó les que puguin venir des de la confiança i fortalesa d’una Europa unida. Només reintroduint energia al sistema a Espanya i Europa podrem reduir l’entropia actual per continuar sent un referent per als veïns i no un continent envellit i espantat darrere d’un limes.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=332

Entrades anteriors «