«

»

Mar 25 2012

Imprimeix Post

Intervenció de Martí Carnicer en el plenari municipal del Vendrell del 30 de març de 2012

El Real decret dictat pel govern central en relació a la situació econòmica dels ajuntaments i els seus proveïdors ha permès que avui, en la mateixa sessió, puguem constatar de forma fefaent quina és la realitat de la situació econòmica de l’Ajuntament del Vendrell i quines són les actuacions que l’actual equip de govern considera que s’han de posar en marxa per tal d’assolir de forma progressiva l’equilibri i l’estabilitat necessaris per garantir el desenvolupament a llarg termini del consistori i del conjunt del municipi.

LLISTAT DE DEUTES AMB PROVEÏDORS

- D’acord amb les dades elaborades pel departament d’ Intervenció en relació als deutes que l’Ajuntament del Vendrell manté amb el seus proveïdors, el deute a finals del 2011 ascendeix als 23,5 milions d’euros, aproximadament.

- Les causes són conegudes:

o La crisi econòmica comporta una reducció important, i molt ràpida, dels ingressos de totes les administracions i la capacitat de reacció dels ajuntaments no és capaç de donar resposta ni al volum de reducció, ni als terminis en què es produeix, sobretot tenint en compte la voluntat d’ajuntaments com el del Vendrell de mantenir els serveis que es donen als ciutadans.

Recordar aquí, tan sols com a referència, que l’any 2007 l’Ajuntament va liquidar per llicències d’obres 3,4 milions d’euros i l’any passat aquest import es va reduir fins a la xifra d’1,3 milions. Més de 2 milions de reducció en tan sols aquest concepte. Quelcom semblant ha passat amb les plusvàlues o les transferències que es reben per la participació en els tributs de l’Estat.

o Aquest efecte es veu incrementat pels retards en els pagaments d’altres administracions, fonamentalment de la Generalitat de Catalunya, que també es veuen afectades per la crisi i els seus efectes.

A títol d’exemple, i com han recordat repetidament tant el Sr. Alcalde com el regidor d’Hisenda, el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament del Vendrell supera, en aquest moment, els 6 milions d’euros.

o Finalment hi ha un tercer factor, no per això menys important. Els ciutadans, també per efecte de la crisi, paguen amb més retard els tributs municipals i veiem com els percentatges de cobrament en voluntària han sofert un descens molt important.

El resultat dels tres factors incideix en la tresoreria municipal reduint de forma important el seu marge de maniobra i incrementant els costos financers per la necessitat d’acudir a operacions de tresoreria que cobreixin parcialment els desfasaments que es produeixen.

En aquestes circumstàncies, l’Ajuntament del Vendrell ha manifestat la seva voluntat d’acollir-se a aquesta mesura perquè d’aquesta forma també moltes petites i mitjanes empreses del Vendrell podran afrontar amb més seguretat i recursos econòmics aquests moments de dificultat. Serà un estímul positiu per l’economia local.

Per tot el que s’ha explicat s’entén que no es pot confondre aquest deute amb proveïdors amb el dèficit, aquells que ho fan o no saben el que diuen o volen enganyar els ciutadans. El dèficit el trobarem en el resultat de la liquidació i és la causa d’una part d’aquest deute amb proveïdors, i també és resultat d’una manca de tresoreria que té el seu origen en les causes ja esmentades.

LIQUIDACIÓ 2011

El resultat de la liquidació del pressupost 2011 ja comença a mostrar els primers resultats de l’exercici de contenció efectuat per l’actual equip de govern:

- Les despeses reals de l’any 2011, excloses les amortitzacions dels préstecs, són inferiors a les del 2010 en més de 4 milions d’euros. Les mesures adoptades després de les eleccions han permès una reducció de més del 8%. Aquest efecte s’ha de veure ampliat quan aquest esforç es traslladi al conjunt de l’any 2012 i s’apliqui el Pla d’Ajust que comentaré més endavant.

- Així mateix, com explica la interventora en el seu informe ja durant el 2011: “l’Ajuntament ha posat en marxa tot un seguit de mesures conduents per una part a la depuració dels drets pendents de pagament i per l’altre part a l’efectivitat de la recaptació. Fruit de les primeres durant l’any 2011 s’han donat de baixa un total de 7.873.081,10”.

- Addicionalment s’ha fet una previsió de saldos de dubtós cobrament per més de 2 milions d’euros.

Totes aquestes mesures van adreçades a millorar de forma progressiva la situació econòmica i financera de l’Ajuntament.

No volem entrar en l’exercici de cercar culpables, creiem no ens portaria enlloc i ara no és el que cal fer. Aquell qui hi tingui interès pot cercar en les hemeroteques qui ha dit què o qui ha fet què en cada moment. Potser algú es quedarà més tranquil, però això no aportarà cap solució i aquesta no és l’actitud que hem de mantenir. Ara cal seguir treballant, com s’ha fet des del començament d’aquest mandat, per assolir de la forma més ràpida possible l’equilibri en les finances de l’Ajuntament.

Ara bé, dit això, el que no podem tolerar és que alguns dels que varen donar suport als pressupostos i als comptes dels anys en què s’han generat aquests deutes ara diguin que ells no hi eren i que ells no en sabien res.

Podem repassar les actes i comprovar com els integrants de PxC diuen estar “satisfets” (Compte General 2007), “nostre vot decisiu” (Pressupost 2008), “números molt macos” (Compte General 2008), “tenim que estar contents”’ ( Pressupost 2009), “el nostre vot afirmatiu” (Compte General 2009),”‘en les línies d’aquest pressupost hi estem d’acord!” ( Pressupost 2010)….

Podria seguir, però és clar per tothom que és amb el suport dels vots de PXC que l’Ajuntament del Vendrell s’ha gestionat durant el mandat passat. No es poden rentar les mans. Són corresponsables dels 23 milions d’euros de deutes amb proveïdors i dels més de 60 milions d’euros en deutes financers.

L’exercici de funambulisme que estan fent avui en aquest plenari és, de nou, una mostra més de la seva manca de responsabilitat, tot i el toc final de la seva abstenció en la votació, que els hi agraïm.

PLA D’AJUST

El Pla d’ajust que avui aprovarà el plenari és precisament el full de ruta que conduirà les finances de l’Ajuntament del Vendrell durant els propers anys per garantir els serveis que el consistori presta als ciutadans i contribuir així a la millora de la prosperitat de tots els vendrellencs.

Les línies essencials del Pla d’Ajust, com ja ha comentat el regidor d’Hisenda, estan basades en una nova reducció del pressupost de despeses l’any 2012, que es consolidarà l’any 2013, per iniciar a partir d’enguany un creixement que pel que fa a les despeses no financeres se situarà per sota de l’IPC en els primers anys del Pla.

Els aspectes més rellevants d’aquesta evolució són :

o No cobriment de les vacants de les places de personal que es produeixin per jubilació dels seus titulars.

o Renegociació i nou concurs dels contractes de serveis municipals

o Limitació de les noves inversions fins que es generi l’estalvi suficient per finançar-les amb recursos propis.

o Manteniment, en termes generals, dels tributs locals en el seus nivells actuals, amb tendència cap a l’autofinançament dels serveis.

o No increment del percentatge de l’IBI, iniciant la seva reducció a partir del moment en què es restableixi el resultat d’acord amb el paràmetres que s’han considerat en el Real Decret Llei de l’Estat.

o Es preveu que la Generalitat faci front als compromisos financers que té amb l’Ajuntament del Vendrell.

o Tot això comportarà una reducció de l’endeutament fins a ràtios que estiguin clarament per sota dels màxims establerts per la normativa vigent. L’objectiu expressat en el Pla comporta reduir el deute en 68 milions en els propers 10 anys.

És un repte : Sí

Serà difícil d’assolir: També

Però la superació d’aquestes dificultats i l’assoliment d’aquest repte és el que dóna sentit a la nostra tasca com a regidors i també el que omple de contingut l’acord de govern que vam subscriure fa uns mesos i, sobretot, és el que necessita el Vendrell.

I tot això ho hem de fer de forma transparent, explicant als ciutadans per què fem cada pas, per què prenem determinades mesures que en alguns moments són impopulars. Una bona explicació generarà la comprensió necessària.

No serà senzill, hi haurà trompades i entrebancs, però l’objectiu final, que no és altre que contribuir a la millora del benestar i l’economia de tots els vendrellencs, s’ho val.

Enllaç permanent a aquest article: http://www.pscelvendrell.org/?p=102